Summer Intensive Course

August 6th, 2019

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เป็นชั้นเรียนเร่งรัดที่มี 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการจัดชั้นเรียนนอกหลักสูตรเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เช่น พิธีชงชา การเขียนพู่กัน และอาหารญี่ปุ่น
วีซ่านักเรียนไม่สามารถใช้ได้สำหรับการเรียนระยะสั้นนี้ กรุณาเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าชั่วคราว (เช่นวีซ่าท่องเที่ยว)