Kyoto Styudy

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนที่จำเป็นในการมาศึกษาต่อต่างประเทศที่ญี่ปุ่นมีหลายประการ ทั้งก่อนการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและหลังจากมาถึงแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ขั้นตอนการสอบเข้า

ในการสอบเข้าแต่ละสถานศึกษานั้นนอกจากข้อสอบทั่วไปสำหรับผู้สอบชาวญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการจัดสอบคัดเลือกแยกต่างหากสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย การสอบคัดเลือกถูกจัดขึ้นโดยการรวมข้อสอบหลายประเภทเข้าด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึง “ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น” และ “ข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสถานศึกษาที่จะสอบเข้านั้นแห่งใดจัดสอบข้อสอบอะไรบ้าง
สำหรับข้อสอบที่จำเป็นต้องสอบหลักๆ ของนักศึกษาต่างชาติ มี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการจัดทำข้อสอบเป็นของตนเอง)

●ข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

ใช้เป็นข้อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (คณะ) ฯลฯ โดยจะใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐาน (วิทยาศาสตร์ วิชาความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์)
สำหรับการสอบนั้นไม่จำเป็นต้องไปสอบที่ประเทศญี่ปุ่น แต่สามารถเลือกสอบได้ใน 17 เมืองจาก 14 ประเทศ กรุณาเข้าสอบโดยเลือกวิชาที่สถานศึกษากำหนด
◆ช่วงเวลาจัดสอบ : มี 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมิถุนายน(ครั้งที่ 1) และเดือนพฤศจิกายน(ครั้งที่ 2) ของทุกปี
» ข้อสอบเข้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

●สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

เป็นข้อสอบที่ได้รับการรับรองซึ่งใช้สำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โดยแต่ละสถานศึกษาจะใช้เป็นข้อสอบเข้าศึกษาต่อ สามารถเลือกสอบได้ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อสอบที่มีประโยชน์หลายอย่าง สามารถใช้รับรองคุณสมบัติการจบการศึกษาและหน่วยกิตของสถานศึกษาได้ อีกทั้งยังสามารถใช้รับรองคุณสมบัติด้านการงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบริษัทด้วย
◆ช่วงเวลาจัดสอบ : มี 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนกรกฎาคม(ครั้งที่ 1) และเดือนธันวาคม(ครั้งที่ 2) ของทุกปี
» ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ขั้นตอนในการเข้าประเทศ

หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อจากสถานศึกษาแล้ว จำเป็นต้องได้รับวีซ่า(VISA) เพื่อใช้ในการเข้าประเทศ
ในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะแบ่ง “สถานภาพการพำนัก” ของชาวต่างชาติตามที่อยู่และกิจกรรมที่มาทำในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งออกเป็น 30 ประเภท ซึ่งจะระบุ “ระยะเวลาพำนัก”(ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในญี่ปุ่นได้) ตามสถานภาพที่ได้รับ
นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นต่างๆ นั้น จะได้รับสถานภาพการพำนักประเภท
“ศึกษาต่อต่างประเทศ” ดังนั้น กรุณายื่นขอวีซ่าเข้าประเทศในประเภท “ศึกษาต่อต่างประเทศ”

●วิธียื่นเอกสาร

  • □ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศยื่นขอวีซ่า (VISA) ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน
  • □ เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่กำหนดจะเข้าศึกษา ยื่นขอ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก ” ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
    หลังจากได้ “ใบรับรองสถานภาพการพำนัก “แล้ว ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศจะต้องยื่นขอวีซ่า (VISA) ที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน

※แต่ละสถานศึกษาอาจใช้เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอแตกต่างกันออกไป กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางสถานศึกษานั้นๆ โดยตรง

●เอกสารจำเป็นในการเข้าประเทศ

  • □ ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อจากสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อของประเทศญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น)
  • □ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  • □ วีซ่าที่ออกให้โดยสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน (VISA)
  • □ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีที่ได้รับการออกเอกสารแล้ว)

ดูรายละเอียด

ขั้นตอนเกี่ยวกับทุนการศึกษา

มีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากองค์กรต่างๆ โดยจะมีเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน และจำนวนเงินทุนที่แตกต่างกัน
สำหรับช่วงเวลาสมัครขอรับทุน – ประกาศผลทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

ก่อนการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาที่สามารถสมัครสอบจนถึงประกาศผล และรับทุน ก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น (จำนวนน้อย)

หลังจากมาถึงประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาที่สามารถสมัครสอบจนถึงประกาศผล และรับทุนในประเทศญี่ปุ่น หลังจากมาประเทศญี่ปุ่นและเข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้ว

※ แต่ละสถานศึกษาอาจใช้เอกสารจำเป็นในการยื่นขอแตกต่างกันออกไป กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางสถานศึกษานั้นๆ โดยตรง

●ข้อสอบคัดเลือก

คัดเลือกจากเอกสาร สอบข้อเขียน เช่น การทดสอบความสามารถทางภาษา และความรู้ทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับ
สาขานั้นๆ สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

●วิธีการสมัคร

ส่วนใหญ่จะสมัครผ่านทางสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่แผนกนักศึกษาต่างชาติของแต่ละสถานศึกษา

※ เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้สมัครจะขึ้นอยู่กับประเภทของทุนการศึกษา (อาจมีการกำหนด เช่น อายุ ที่อยู่และประเทศบ้านเกิด สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสาขาที่ศึกษา เป็นต้น)

ดูรายละเอียด