Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

เกี่ยวกับวีซ่า

หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการยื่นขอวีซ่า

หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อจากสถานศึกษาแล้ว จำเป็นต้องได้รับวีซ่า(VISA) เพื่อใช้ในการเข้าประเทศ
(1) มหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมความพร้อม, วิทยาลัยเทคนิค
(2) โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรมัธยมหรือหลักสูตรทั่วไป, โรงเรียนต่างและสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่า

นักศึกษาต่างชาติข้างต้นจะได้รับสถานะการพำนักในญี่ปุ่นเป็น "นักศึกษา" ดังนั้น กรุณายื่นขอวีซ่าประเภท "นักศึกษา"

●วิธียื่นเอกสาร

  • □ กรุณายื่นขอวีซ่ากับทางสถานกงศุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นโดยตรง
  • □ ยื่นเรื่องขอ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำหรับเมืองเกียวโตอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโอซาก้า) หลังจากนั้นหากได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" แล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงศุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศ

※เอกสารที่จำเป็นนั้นมีเขียนอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรก็ตามเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันออกไปตามมหาวิทยาลัย นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยอีกทีหนึ่ง

●เอกสารจำเป็นในการเข้าประเทศ

  • □ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  • □ ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีที่ได้รับการออกเอกสารแล้ว)
  • □ ตั๋ว ED (ใบ ตม. ขาเข้า ขาออก)

ดูรายละเอียด

●ขั้นตอนหลังมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

  • □ การลงทะเบียนบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
  • □ การทำประกันสุขภาพสำหรับพลเมือง
  • □ การเปิดบัญชีธนาคาร
  • □ การทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ

ช่วง 1 สัปดาห์หลังเดินทางมาเกียวโต

●การยื่นขอทำงานพาร์ท-ไทม์ในญี่ปุ่น

หากจะทำงานพาร์ท-ไทม์ นักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นที่มีสถานะการพำนักเป็น "นักศึกษา" จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อน

เกี่ี่ยวกับงานพาร์ทไทม์