Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

วิธีการถอนและโอนเงิน

ต่อไปจะอธิบายถึงวิธีการใช้บัตรเงินสดในการฝากและถอนเงินในประเทศญี่ปุ่น และวิธีรับเงินและส่งเงินไปยังประเทศภูมิลำเนาของท่าน

การใช้บัตรกดเงินสด (ATM)

การฝากและถอนเงินสามารถทำได้อย่างง่ายดาย กรุณาจดจำPIN (ตัวเลข 4 หลัก) ที่ตั้งไว้เมื่อเปิดบัญชี เนื่องจากต้องนำมาใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีตู้เอทีเอ็มในร้านสะดวกซื้อ เวลาให้บริการของเอทีเอ็มจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการสำหรับบัญชีที่ท่านเปิด หากบัตรเครดิตในต่างประเทศของท่านมีเครื่องหมาย Visa, Plus, MasterCard, Cirrus และ Union Pay ท่านสามารถถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้

วิธีการส่งเงินไปต่างประเทศ

● ที่ธนาคาร

  • □ ชื่อธนาคารและสาขาของบัญชีที่ต้องการส่งเงินไป
  • □ ประเภทบัญชี
  • □ เลขที่บัญชี
  • □ ที่อยู่
  • □ ชื่อ
  • □ หมายเลขโทรศัพท์

* ในทางกลับกัน หากท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการโอนเงิน กรุณาให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแก่อีกฝ่าย

● ที่ทำการไปรษณีย์

<ไปรษณีย์ธนาณัติระหว่างประเทศ>

  • 1. เมื่อส่งไปยังที่อยู่ของอีกฝ่าย ธนาณัติส่งทางไปรษณีย์ทางอากาศ อีกฝ่ายสามารถรับเงินจากที่ทำการไปรษณีย์ท้องถิ่นโดยการแลกธนาณัติ
  • 2. เมื่อส่งไปยังบัญชีของอีกฝ่าย เงินจะถูกจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ทำการไปรษณีย์ของอีกฝ่าย ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าการส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของอีกฝ่าย

<การโอนเงินทางธนาคารไปรษณีย์ระหว่างประเทศ>

สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ส่งเงินและผู้รับเงินทั้งสองฝ่ายมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของที่ทำการไปรษณีย์ ไม่สามารถโอนเงินได้ในบางประเทศ ขอแจ้งให้ทราบว่าจำนวนวันที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ