Kyoto Styudy

ประเภทโรงเรียน

ระดับมหาวิทยาลัย

ศึกษาอย่างเป็นระบบทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะด้าน
ในกรณีเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะดูผลคะแนน การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU) เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

แนะนำ!

□ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาวิจัยเป็นระยะยาวหรือต้องการได้รับใบปริญญา

● รายละเอียด
วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ “ปริญญาตรี”
ระยะเวลาการศึกษา 4ปี (6ปีสำหรับ คณะแพทยศาสตร์・คณะทันตแพทยศาสตร์・คณะสัตวแพทยศาสตร์)
เงื่อนไขการจบการศึกษา 124หน่วยกิตขึ้นไป (คณะแพทยศาสตร์・คณะทันตแพทยศาสตร์188หน่วยกิต・คณะสัตวแพทยศาสตร์186หน่วยกิต・คณะเภสัชศาสตร์188หน่วยกิต)
วิธีการคัดเลือก การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(EJU) การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT) การสอบข้อเขียนของแต่ละมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ เป็นต้น แตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย
ช่วงเวลาจัดสอบ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
(เฉลี่ยต่อปี)
□ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 282,000 เยน+ค่าเล่าเรียน 535,800 เยน
□ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมแรกเข้า169,200เยน+ค่าเล่าเรียน 535,800 เยน
□ มหาวิทยาลัยเอกชน(สายศิลป์) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า241,928เยน+ค่าเล่าเรียน801,338เยน
□ มหาวิทยาลัยเอกชน(สายวิทย์) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า278,796เยน+ค่าเล่าเรียน990,342เยน
※ ทั้งหมดแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ
※ ข้อมูลอ้างอิง:รายงานการสำรวจค่าครองชีพ ราคาขายปลีกประจำปี 2014 สำนักงานสถิติ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

วิทยาลัยระดับอนุปริญญา

มหาวิทยาลัยระดับอนุปริญญาเกือบทุกสถาบันจะใช้คะแนนของการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

แนะนำ!

□ ท่านที่ต้องการจะได้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงานติดตัวไปเมื่อออกสู่สังคม

● รายละเอียด
วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ “อนุปริญญา”
ระยะเวลาการศึกษา 2ปี (ในบางกรณีอาจใช้เวลา3ปีสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์・พยาบาล)
เงื่อนไขการจบการศึกษา 2ปี:62หน่วยกิตขึ้นไป
3ปี:93หน่วยกิตขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(JLPT)
การสอบข้อเขียนของแต่ละมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย
ช่วงเวลาจัดสอบ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
(เฉลี่ยต่อปี)
มหาวิทยาลัยเอกชน(สายศิลป์) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า205,161เยน+ค่าเล่าเรียน728,402เยน
※อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ
※ข้อมูลอ้างอิง:รายงานการสำรวจค่าครองชีพ ราคาขายปลีกประจำปี 2014 สำนักงานสถิติ
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

บัณฑิตวิทยาลัย

การเข้าศึกษาต่อเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านเพิ่มเติมมากขึ้นของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยปกติแล้วนักศึกษาจะต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ที่จะให้คำแนะนำในการวิจัยและการเขียนแผนการวิจัย) ด้วยตนเอง แต่มีบางมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะฉะนั้น ควรจะหาและขอให้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการก่อนทำการสมัคร

แนะนำ!

□ ท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านเพิ่มเติมมากขึ้น
□ ท่านที่ต้องการได้รับวุฒิการศึกษาเพื่อประโยชน์ในด้านการหางาน

● รายละเอียด
วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ “ปริญญาโท” หรือ “ปริญญาเอก”
ระยะเวลาการศึกษา □ ปริญญาโท: 2ปีขึ้นไป
□ ปริญญาเอก: 5ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาศึกษาปริญญาโท2ปีด้วย)
เงื่อนไขการจบการศึกษา □ 2ปี: 30หน่วยกิตขึ้นไป และผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
□ 3ปี: 30หน่วยกิตขึ้นไป (รวมหน่วยกิตที่เก็บได้ในระดับปริญญาโท) ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
วิธีการคัดเลือก คัดเลือกจากเอกสาร การทดสอบความสามารถทางภาษา (ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ) การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความ
สั้นๆ หรือการเขียนเรียงความ การสอบปากเปล่าในสาขาวิชาเฉพาะ
ช่วงเวลาจัดสอบ เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
(เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมก็มีด้วยเช่นกัน)
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
(เฉลี่ยต่อปี)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ493,300เยน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล514,100เยน
มหาวิทยาลัยเอกชน 898,100เยน
※ทั้งหมดแตกต่างกันไปตามแต่ละคณะ
※ข้อมูลอ้างอิง:ผลการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่นักเรียนนักศึกษาในปี 2012 องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

แนะนำ!

□ สำหรับท่านที่มีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านทักษะต่างๆ หรือความรู้ที่จำเป็นในวิชาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวัน
□ สำหรับท่านที่มีจุดมุ่งหมายอยากได้รับใบประกาศนียบัตร

●รายละเอียด
อนุปริญญา” หรือ “อนุปริญญาขั้นสูง “อนุปริญญา” หรือ “อนุปริญญาขั้นสูง”
ระยะเวลาการศึกษา □ อนุปริญญา:2 ปี (มีหลักสูตรที่ไม่มุ่งเน้นใบประกาศนียบัตรซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี)
□ อนุปริญญาขั้นสูง: 4 ปี
เงื่อนไขการจบการศึกษา □ 2 ปี: 1,700ชั่วโมงขึ้นไป
□ 3ปี: 3,400ชั่วโมงขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก คัดเลือกจากเอกสาร การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความสั้นๆ หรือการเขียนเรียงความ การทดสอบความถนัด การสอบปฏิบัติ การสอบภาษาญี่ปุ่น และการทดสอบความสามารถทางการศึกษา เป็นต้น
ช่วงเวลาจัดสอบ เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
(เฉลี่ยต่อปี)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า310,138เยน+ค่าเล่าเรียน438,740เยน
※อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน
※ข้อมูลอ้างอิง:รายงานการสำรวจค่าครองชีพ ราคาขายปลีกประจำปี 2014 สำนักงานสถิติ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

แนะนำ!

□ ท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
□ ท่านที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น

●รายละเอียด
วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ ไม่มี (แต่สามารถขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรได้)
ระยะเวลาการศึกษา 1-2 ปี
เงื่อนไขการจบการศึกษา
วิธีการคัดเลือก คัดเลือกจากเอกสารของแต่ละโรงเรียน ฯลฯ
※อาจมีการรับสมัครที่ประเทศนั้นๆ หรือมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง หรือตัวนักเรียน
ช่วงเวลาจัดสอบ อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ
(เฉลี่ยต่อปี)
คอร์ส 1 ปี:650,000-800,000เยน (อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน)
หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย:700,000-750,000เยน(อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน)