Kyoto Styudy

สำหรับผู้ที่สนใจมาศึกษาต่อที่ญี่ปุุ่น สำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกียวโต

วิธีค้นหางานพาร์ทไทม์

วิธีหางานพาร์ทไทม์ในเกียวโต และการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในงานพาร์ทไทม์

วิธีการหางานพาร์ทไทม์

● วิธีการหางานพาร์ทไทม์

  • □ การแนะนำโดยส่วนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย / โรงเรียน
  • □ โฆษณาในนิตยสารข้อมูลงานพาร์ทไทม์ และส่วนโฆษณาในหนังสือพิมพ์
  • □ การแนะนำโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยการจ้างงานของรัฐ (Hello Work)
  • □ การแนะนำโดยเพื่อน และคนรู้จัก
  • □ ป้ายประกาศของโรงเรียน
  • □ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน (เว็บไซต์) ฯลฯ

● ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงานพาร์ทไทม์

เครือข่ายข้อมูลงานพาร์ทไทม์ของนักเรียน (Student part-time job information network) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพาร์ทไทม์สำหรับนักเรียน ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโรงเรียน

»เครือข่ายข้อมูลงานพาร์ทไทม์สำหรับนักเรียนนักศึกษา "Baito Net"

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา

ให้จดบันทึกเกี่ยวกับสภาพแรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากสามารถได้รับ "สัญญาจ้างงาน" จากนายจ้างของท่านได้จะดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับสัญญาจ้างงาน ในการสัมภาษณ์ครั้งแรก ขอให้นายจ้างจดวันทำงาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง วันที่จ่ายค่าจ้าง ตลอดจนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบการจ้างงานของท่าน หรือ ท่านควรจดบันทึกข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง และขอการยืนยันจากนายจ้าง หากท่านเก็บบันทึกดังกล่าว จะช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็นอันเกิดจากความเข้าใจผิด และจะเป็นประโยชน์กรณีมีปัญหาเกิดขึ้น มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดเกียวโต คือ 968 เยนต่อชั่วโมง

● หากเกิดปัญหาในการทำงานพาร์ทไทม์ของท่าน

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ทำงานพาร์ทไทม์เพิ่มมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ เช่นการบาดเจ็บจากการทำงาน หรือการไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญา จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย หากเกิดปัญหาในที่ทำงาน ในขั้นแรกท่านควรปรึกษาเรื่องนี้กับหัวหน้าอย่างมีสติ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากการปรึกษาหารือดังกล่าว กรุณาเข้ารับคำปรึกษาจากองค์กรที่ให้คำปรึกษา หน่วยงานสืบสวน กรมแรงงานเมืองเกียวโต (Kyoto Labor Department Inspection Division) [TEL] 075-241-3214 [FAX] 075-241-3219