นโยบายฝึกงานแบบพิเศษ

August 6th, 2019

สามารถเข้าร่วมได้เพียงวิชาเฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ ระยะเวลาการฝึกงานอยู่ที่ 1 ปี ทางเราไม่มีประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงานให้ การสอบเข้าจะสอบเข้าเหมือนนักเรียนต่างชาติทั่วไป ※มหาวิทยาลัยของเราไม่มีคาบเรียนเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ