RSJP/RWJP(Ritsumeikan Summer/Winter Japanese Program)

August 6th, 2019

ริทสึเมคัง ซัมเมอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RSJP) และริทสึเมคัง วินเทอร์ เจแปนนิส โปรแกรม (RWJP) เป็นโปรแกรมแนะนำที่ครอบคลุมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ในโปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมนี้ ที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างเร่งรัดในช่วงเวลาอันสั้น