Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Thông tin chi tiết học

Liệu về các trường học

Tư nhân Đại học Doshisha

Học vị được chấp nhận: Cử nhân・Thạc sĩ・Tiến sĩ・Chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp

Doshisha University was founded in 1875 by Joseph Hardy Neesima (Jo Niijima).
Since its founding, Doshisha has been upholding the three educational principles: Christian principles, liberalism, and internationalism. Our mission is to nurture students who can contribute to the society by exercising their intelligence and ability according to the dictates of their conscience.

  • Hỗ trợ các sinh viên theo đạo Hồi
  • Học bổng
  • Ký túc xá - Nhà cho thuê
  • Chương trình học bằng tiếng Anh

Thông tin cơ bản

Thời gian nhập học Tháng 4, Tháng 9
Phí nhập học 200,000 yên
Học phí (khối nhân văn)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Học phí (khối khoa học)/năm Thay đổi tùy theo khoa - ngành nghiên cứu
Thông tin chi tiết về trường đại học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Tiếng Nhật, Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Toán học
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Kim loại, Vật liệu
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Giáo dục Giáo dục
Môi trường học Văn hóa nước ngoài, Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Môi trường học Văn hóa học
Thông tin chi tiết về trường cao học
Văn học Văn học nước ngoài, Văn học Nhật bản
Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học
Văn hoá Văn hoá
Lịch sử・Địa lý Lịch sử
Triết học, Lý luận học, Tôn giáo Triết học, Lý luận học, Tôn giáo
Tâm lý học Tâm lý học
Luật Luật
Chính trị học Chính trị học
Kinh tế Kinh tế
Quản trị, Thương mại Thương mại
Xã hội học Truyền thông, Xã hội học
Phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội
Hộ lý, Khoa học sức khỏe Thể dục thể thao, khoa học sức khỏe
Giáo dục Giáo dục
Môi trường học Môi trường học
Chương trình học bằng tiếng Anh
Quản trị, Thương mại Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Quản trị kinh doanh
Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Khoa học Hóa học, Toán học
Kỹ thuật Hóa học ứng dụng, Công nghệ cơ khí, Điện khí, Điện tử, Công nghệ truyền thông, Kim loại, Vật liệu
Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Môi trường học Văn hóa nước ngoài

Liệu về các trường học


  • Guide for International Students,2023
Tải tài liệu về các trường học

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

名前(Name)*
国籍(Nationality)*
E-mail*
メールマガジン(Study Kyoto Newsletter)

Liên hệ

Bộ phận Du học sinh, Đại học Doshisha.

URL:https://intad.doshisha.ac.jp/en/index.html

Mail:ji-intad@mail.doshisha.ac.jp

Truy cập