Kyoto Styudy

Dành cho những bạn đang cân nhắc du học Nhật Bản Dành cho học sinh quốc tế tại Kyoto

Liên hệ

※Trực tiếp liên hệ với trường nếu có câu hỏi liên quan đến trường học (VD: điều kiện nhập học)
Những liên hệ gửi đến sẽ được lần lượt trả lời theo thứ tự.

*là các mục bắt buộc. Vui lòng điền thông tin vào các mục này.

●お名前(Name)*
●国籍(Nationality)*
●属性(Profession)*
●お問い合わせの種類(Type of inquiry)*
●Email*
●お問い合わせ内容(Details of inquiry)*