Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการหางาน การฝึกงานแบบมีผลตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น - ปี2017

2018.01.09

ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการหางาน การฝึกงานแบบมีผลตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น - ปี2017

เข้าใจภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนแต่จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในโลกธุรกิจไหมนะ?
อยากเห็นบร […]

รู้หรือไม่ในญี่ปุ่นก็มีหลายๆสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ! – รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในเกียวโต –

2017.11.15

รู้หรือไม่ในญี่ปุ่นก็มีหลายๆสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ! – รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในเกียวโต –

ถึงแม้จะมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไม่พอที่จะเข้าไปเรียนวิชาต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ก็ […]

ไปโรงพลยาบาลที่ญี่ปุ่น ต้องทำยังไง?

2017.09.21

ไปโรงพลยาบาลที่ญี่ปุ่น ต้องทำยังไง?

เคยมีประสบการณ์การไปโรงพยาบาลในญี่ปุ่นบ้างไหมครับ? แน่นอนว่าตอนที่ป่วยหรือเป็นหวัดก็ค […]