Kyoto Styudy

STUDY KYOTO MAGAZINE

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

2019.11.14

กิจกรรมทัศนศึกษาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในเกียวโต – การทัศนศึกษางานศิลปะและคำบอกเล่าประสบการณ์ของนักเรียนชาวต่างชาติ

เกียวโตเป็นเมืองที่ศิลปะโบราณของญี่ปุ่นยังคงปรากฎอยู่อย่างโดดเด่น และมีมหาวิทยาลัยจำน […]

123