Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Dược Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto Notre Dame

August 26th, 2019

Đại học – Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019

Đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

August 23rd, 2019

Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

August 23rd, 2019

Cao đẳng kinh tế Kyoto

August 23rd, 2019

Cao đẳng Ikenobo

August 19th, 2019

Đại học Heian Jogakuin

August 19th, 2019