Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019

Đại học đào tạo sau đại học về thông tin Kyoto

August 23rd, 2019

Đại học Doshisha

August 19th, 2019