Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Đại học kỹ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019