วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโคเงเซ็นอิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซนทันคะกาคุ

August 26th, 2019