Đại học Nghệ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto Seika

August 26th, 2019

Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

August 20th, 2019