Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Nghệ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto Seika

August 26th, 2019

Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Đại học kỹ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto

August 20th, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019