Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học – Cao đẳng nghệ thuật, công nghiệp dệt Kyoto

August 26th, 2019

Đại học – Cao đẳng nữ sinh Kyoto Koka

August 26th, 2019

Cao đẳng Ikenobo

August 19th, 2019