วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกียวโตโคกะโจะชิ

August 26th, 2019

อิเคะโนโบ มหาวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น

August 19th, 2019