Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019