Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học y khoa quốc tế Meiji

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Nghệ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Tachibana Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto Seika

August 26th, 2019

Đại học công nghiệp Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Y khoa công lập Kyoto

August 26th, 2019