Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Nghệ thuật Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Tachibana Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nghệ thuật và thủ công Kyoto

August 23rd, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019