Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Kyoto

August 26th, 2019

Đại học Tachibana Kyoto

August 26th, 2019

Đại học công nghiệp Kyoto

August 26th, 2019

Viện Khoa học và Công nghệ Kyoto

August 26th, 2019

Đại học giáo dục Kyoto

August 20th, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019