Đại học – Cao đẳng Ryukoku

August 26th, 2019

Đại học Ritsumeikan

August 26th, 2019

Đại học Kyoto

August 26th, 2019

Đại học công nghiệp Kyoto

August 26th, 2019

Đại học công lập Kyoto

August 26th, 2019

Đại học nữ sinh Doshisha

August 19th, 2019

Đại học Doshisha

August 19th, 2019