วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยโอตานิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตนอร์ทเธอดัมโจชิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยโดชิชะโจชิ

August 19th, 2019

มหาวิทยาลัยโดชิชะ

August 19th, 2019

มหาวิทยาลัยบุคเคียว

August 6th, 2019