วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

August 26th, 2019

National Intstitute of Technology(KOSEN), Maizuru College

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตไกโคกุโกะ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเคียวอิคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตฟุริทสึ

August 26th, 2019