วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยโอตานิ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตซางะเงจุทสึ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

August 26th, 2019

วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกียวโตไกโคกุโกะ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตเคียวอิคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยศิลปะเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตทาจิบานะ

August 26th, 2019