วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยริวโคคุ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโจะชิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโต

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยเกียวโตโคเงเซ็นอิ

August 26th, 2019

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต

August 23rd, 2019

มหาวิทยาลัยโดชิชะโจชิ

August 19th, 2019