The College of Image Arts and Sciences Summer Program

August 6th, 2019

โปรแกรมระยะสั้นที่พัฒนาร่วมกับคณะฟิล์มแอนด์นิวมีเดีย โดยโปรแกรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่การบรรยายในชั้นเรียน เช่น ด้านภาพยนตร์ การ์ตูนมังงะ เกม เป็นต้น เท่านั้น แต่มีการประยุกต์คลาสเรียนซึ่งมีแค่เฉพาะในเมืองเกียวโตด้วย ได้แก่ การเรียนรู้โดยสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการไปยังหมู่บ้านภาพยนตร์โทเออุสุมาสะ และพิพิธภัณฑ์การ์ตูนมังงะนานาชาติเกียวโต ที่ที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) ของประเทศญี่ปุ่นได้